Tepelné čerpadlo vzduch/voda princip

Tepelná čerpadla vzduch/voda mají mnoho výhod vyplývajících ze snadné instalace a velké univerzálnosti. Vzduchové tepelné čerpadlo lze namontovat prakticky na jakoukoliv stavbu a to velmi jednoduše. Při použití systému vzduch/voda odpadají zemní práce jako u tepelných čerpadel země/voda a i pořizovací náklady jsou nižší. Výkon tepelného čerpadla se mění s teplotou venkovního vzduchu, tedy vzrůstá-li teplota venkovního vzduchu, roste i výkon tepelného čerpadla, naopak klesá-li teplota, klesá i výkon. Z tohoto důvodu jsou tepelná čerpadla vzduch/voda většinou provozována v bivaletním provozu, to znamená, že pod bodem bivalence (teplota obvykle mezi -3°C-10°C) připíná doplňkový zdroj tepla (zpravila elektrokotel) a tepelnou pohodu zajišťují oba zdroje současně. U některých tepelných čerpadel si tepelné čerpadlo zachovává svůj výkon i pří nízkých venkovních teplotách, je to ale kompenzováno zvýšeným elektrickým příkonem, který tím částečně nahradí dotopový elektrokotel.

Minimální teplota, při které vzduchové tepelné čerpadlo ještě pracuje, je obvykle -20°C, lze se setkat i se stroji pracujícími až do -25°C. Při dlouhodobě nízkých teplotách pokrývá tepelnou potřebu domu jen doplňkový zdroj a proto musí v lokalitách, kde se takto nízké teploty vyskytují, jeho výkon pokrýt potřebu tepla pro celý objekt.

Tepelná čerpadla vzduch/voda se skládají buď ze dvou jednotek a to venkovní a vnitřní propojené chladivem (split), nebo z kompaktního provedení (monoblok), kdy celé tepelné čerpadlo může stát venku, nebo uvnitř objektu. V případě děleného provedení (split) venkovní část nasává okolní vzduch a je většinou umístěna vedle domu, vnitřní jednotka pak zajišťuje ohřev teplé vody a topného systému. K dispozici jsou rovněž vzduchová tepelná čerpadla pouze vnitřního provedení. U tohoto typu je nutné propojit jednotku vhodným vzduchotechnickým potrubím přes obvodovou zeď s vnějším prostředím k zajištění přívodu a odvodu využívaného venkovního vzduchu. Množství protékaného vzduchu činí řádově tisíce m3/h.

Vzduch protékající tepelným čerpadlem a chod kompresoru vytváří určitou úroveň hluku. Tento hluk může při chodu vzduchového tepelného čerpadla rušit jak přímo uživatele vytápěného objektu, tak sousedy. Proto je třeba brát ohled na umístění jednotky na pozemku. 

Jak již bylo zmíněno, je výkon tepelného čerpadla závislý na teplotě okolního vzduchu. Proto není vhodné jejich použití do horských oblastí s dlouhotrvajícími nízkými venkovními teplotami. Často pak připíná dotopový kotel a rostou tak provozní náklady.