Informace o zpracování osobních údajů pro účely využití poradny webu Abeceda čerpadel

Společnost GT Energy s.r.o. zpracovává osobní údaje osob, které využijí poradnu webu ABECEDA ČERPADEL (dále také jen „poradna“). Uživatelé poradny souhlasí se zpracováním osobních údajů za dále uvedených podmínek.

Osobní údaje uživatelů poradny jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Podrobné Informace o zpracování osobních údajů:

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je společnost GT Energy s.r.o, IČ 25723189,
se sídlem Dolnoměcholupská 522/12a, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64407,

kontaktní e-mail: gt@gt-energy.cz

datová schránka: 74v6upy

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je Ing. Robert Vágner, Československého exilu 8, 143 00 Praha, kontaktní e-mail: vagner@gt-energy.cz

Rozsah zpracovávaných údajů

-          u každého uživatele poradny (tazatele) - jméno, e-mail, IP adresa   

Účely zpracování

-          provozování poradny webu ABECEDA ČERPADEL - evidence dotazů v poradně, plnění závazků správce souvisejících s provozem poradny

-          plnění zákonných povinností správce

-          ochrana oprávněných zájmu správce

Místo zpracování osobních údajů

Sídlo provozovatele poradny a zabezpečené cloudové prostředí.

Způsob zpracování

Způsob zpracování osobních údajů zahrnuje manuální i automatizované zpracování. V rámci automatizovaného zpracování se neprovádí automatizované vyhodnocování ani profilování osobních údajů, tj. nejsou vytvářeny odvozené údaje.

Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci správce při plnění svých pracovních povinností a případně v potřebném rozsahu také třetí osoby na základě smlouvy (zejména v oblasti IT služeb a technologií).

Příjemci osobních údajů, třetí země

Údaje nebudou poskytovány jiným příjemcům. Údaje nebudou předávány mimo EU.

Právní základ pro zpracování

-          souhlas uživatele poradny

-          zákon

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

Údaje ve výše uvedeném rozsahu k výše uvedeným účelům budou zpracovávány po dobu zveřejnění dotazu uživatele v poradně webu ABECEDA ČERPADEL.

Poučení uživatele poradny jakožto subjektu údajů

Ve vztahu k danému zpracování má uživatel poradny jakožto subjekt údajů právo na:

a) odvolání souhlasu – pokud je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), lze souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím zprávy elektronické pošty na e-mail správce, prostřednictvím datové schránky nebo písemně dopisem zaslaným na adresu správce. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním. Důsledkem odvolání souhlasu bude ukončení zpracování příslušných osobních údajů k účelu, k němuž byl udělen;

b) přístup - právo na informaci, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány, má subjekt údajů právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

c) opravu - právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

d) výmaz -  právo být zapomenut - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;

e) omezení zpracování - právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně zájmů subjektu údajů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů). Při omezení zpracování je správce pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem subjektu údajů nebo ze zákonných důvodů;

f) stížnost - právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, se stížností na správce osobních údajů, na zpracování osobních údajů nebo na podmínky uplatňování práv. Další údaje o úřadu jsou k dispozici na www.uoou.cz

g) přenositelnost - právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, které subjekt údajů předá údaje, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou. 

Požadované informace a dokumenty a/nebo informace o přijatých opatřeních budou uživateli poradny (subjektu údajů) poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode dne doručení žádosti. V některých výjimečných případech však může být tato lhůta prodloužena, o čemž bude subjekt údajů vyrozuměn. Pokud není možné žádosti vyhovět, bude subjekt údajů o této skutečnosti a důvodech informován, včetně poučení o jeho dalších právech (o právu na podání stížnosti a právu na soudní ochranu). V případě potřeby je správce v souvislosti s žádostí oprávněn požádat o dodatečné informace ke zpřesnění žádosti.

Podrobné informace týkající se práv a povinností při zpracování osobních údajů lze nalézt zejména v Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR), jež je účinné od 25.5.2018, jakož i na www.uoou.cz.

V Praze dne 1.1.2021

GT Energy s.r.o.