Hlučnost tepelných čerpadel

I když se prospekty dodavatelů tepelných čerpadel hemží přívlastky tiché, nejtišší apod., faktem zůstává, že tepelné čerpadlo je zdrojem hluku a při jeho návrhu je bezpodmínečně nutné se otázkou hluku zabývat.

Definování hlučnosti je poměrně složitá věc a pro jedno tepelné čerpadlo existuje údajů o hlučnosti hned několik. Hluk je navíc velmi zákeřná veličina, protože je udávána v logaritmické stupnici. To znamená, že zvýšení hluku o 100 % se projeví zvýšením o 3 dB a naopak (co je horší) když snížíte hluk na polovinu, sníží se hodnota jen o 3 dB. Proto je snižování hluku velmi komplikované (a drahé).

Jak je tedy tepelné čerpadlo hlučné?

Výrobci udávají buď akustický výkon nebo akustický tlak a to v různé vzdálenosti. Proto je nutné kromě konkrétní hodnoty hluku v decibelech sledovat i k čemu se uvedená hodnota vztahuje. Všechny hodnoty jsou naštěstí na sobě závislé a při znalosti jedné je možné dopočítat ostatní. Z tabulky je patrné, že u jednoho konkrétního čerpadla může výrobce prezentovat hodnoty hlučnosti od 25 do 69 decibelů a všechny budou „správně".

 

Hladina akustického výkonu

Lw dB(A)

Hladina akustického tlaku

Lp dB(A)

 

1 m

5 m

10 m

Nominální hodnota

53

45

31

25

Maximální hodnota

69

61

47

41

Hlučnost tepelného čerpadla uvnitř domu

Týká se tepelných čerpadel země/voda a vnitřních jednotek vzduch/voda s kompresory uvnitř domu. 

  • Neumisťujte tepelné čerpadlo vedle ložnic. Pokud je to nutné, zajistěte vyšší neprůzvučnost stěny a dveří a vyhněte se kotvení potrubí do této společné stěny.
  • Místnost s tepelným čerpadlem neobkládejte dlaždičkami. Dlažba může hluk tepelného čerpadla zvýraznit.

Hlučnost tepelného čerpadla vzduch/voda vně domu

Zde je nutné zajistit, aby hluk tepelného čerpadla neobtěžoval vás ani vaše sousedy:

  • Neumisťujte venkovní jednotku tepelného čerpadla poblíž oken obytných místností.
  • Umístění tepelného čerpadla ke stěně nebo do rohu domu jeho hlučnost zvyšuje, protože navíc dochází k odrazu hluku od stěn.
  • Vyvarujte se umístění tepelného čerpadla na střechu, nebo na konzole ukotvené do stěny obytného objektu. Kromě hluku v takových případech často dochází k přenosu vibrací do konstrukce, které jsou obtížně odstranitelné.

Měření hlučnosti tepelných čerpadel

Při kolaudaci je často stavebním úřadem vyžadováno měření hlučnosti tepelného čerpadla. To pak nesmí překročit určité hygienické hladiny hluku v „chráněných prostorech". Tyto hladiny hluku se liší pro den a noc, kdy jsou výrazně přísnější.

Chráněný venkovní prostor

Venkovní prostor jsou volná prostranství, která jsou užívána k rekreaci, léčení, zájmové a jiné činnosti. Tyto prostory jsou v katastru nemovitostí zapsány například jako „zastavěná nádvoří". Plocha zapsaná jako zahrada není chráněným venkovním prostorem. Měření se provádí na hranici vašeho pozemku.

Chráněný venkovní prostor staveb

Venkovní prostor budov je oblast do vzdálenosti 2 metrů od stavby pro bydlení. Měření se provádí 2 metry před fasádou budovy nebo častěji 2 m před nejbližšími okny do obytných místností.
V případech, kdy sousedíte se stavební parcelou, kde zatím není dům postaven nebo stavba zatím není zapsaná v katastru nemovitostí, může být požadováno měření na hranici pozemku.
Výklad kde a jak měřit se u různých hygienických stanic bohužel často liší, informujte se tedy včas o požadavcích platných pro vaší lokalitu.

Chráněný vnitřní prostor staveb

Chráněný vnitřní prostor jsou pobytové místnosti v obytných budovách. Měření se provádí v obytných místnostech poblíž zdroje hluku (obvykle ložnice).

ON/OFF a INVERTER

U ON/OFF kompresorů je hluk tepelného čerpadla během celého roku prakticky konstantní. Hluk se zvyšuje jen při ohřevu vody na vyšší teplotu tj. v zimním období a při přípravě teplé vody.
U kompresorů s proměnnými otáčkami (inverter) se hluk výrazným způsobem mění v průběhu roku i dne. Při nízkých otáčkách kompresoru jsou nízké i otáčky ventilátoru a tepelné čerpadlo je prakticky neslyšitelné. Naopak při plné zátěži (v zimním období), je hlučnost výrazně vyšší.
U obou typů tepelných čerpadel je nutné počítat s režimem odtávání (krátké časové úseky při teplotách pod + 5°C), kdy je krátkodobě hluk vyšší.

Dle norem je hlučnost tepelných čerpadel s proměnnými otáčkami kompresoru v materiálech výrobců uváděna při nominálních (nižších) otáčkách kompresoru. Pro zpracování akustické studie je nutné si vyžádat maximální hodnoty hlučnosti.

Akustická studie

V některých případech může stavební úřad požadovat v rámci řízení provedení akustické studie, která předem instalaci tepelného čerpadla posoudí z hlediska ochrany před hlukem.
V komplikovanějších případech doporučujeme zpracování akustické studie (cena 7 – 10 tis. Kč) i když ji stavební úřad nepožaduje. Studie ověří, že je vybrané místo pro tepelné čerpadlo vhodné a případně doporučí vhodná protihluková opatření.

Co dělat když vás obtěžuje tepelné čerpadlo vašeho souseda?

Zkuste se se sousedem nejprve domluvit na protihlukových opatřeních, nebo přesunu venkovní jednotky tepelného čerpadla. Pokud znáte výrobce tepelného čerpadla, můžete si stěžovat i u něj, což má často větší účinek než stížnost u souseda. Pokud to nezabere, doporučujeme postupovat podle návodu na stránkách společnosti FRANK BOLD.

Akustický tlak a akustický výkon 

Hladina akustického výkonu (Lw) je absolutní míra hluku (akustický výkon zdroje), kterou zdroj produkuje. Hladina akustického tlaku (Lp) je míra hluku, kterou naměříme za určitých podmínek. Tato veličina je závislá na vzdálenosti od zdroje, od jeho umístění, jakož i od okolního prostředí. Obě hodnoty se vyjadřují v decibelech (dB). Označení dBA znamená použití váhového filtru, který koriguje naměřený hluk s ohledem na vnímání lidského ucha.   
Hladinu akustického výkonu lze považovat za přesnější údaj, protože není závislý na proměnlivých faktorech a je tedy pro srovnání lepší. Akustický výkon bude mít vyšší hodnotu než akustický tlak, nenechte se tím zmást.