Informace ke kotlíkovým dotacím ve Zlínském kraji

***Informace budou aktualizovány po zvěřejnění nových podrobných podmínek dotací***

Výše kotlíkové dotace pro Zlínský kraj:

 • Tepelné čerpadlo - 80 % způsobilých výdajů, maximální výška dotace 120 000 Kč.

Kdo může žádat ve Zlínském kraji o kotlíkovou dotaci?

 • Majitel rodinného domu nebo objektu k bydlení.
 • Vlastník starého kotle na uhlí 1. a 2. emisní třídy na ruční přikládání (kromě kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených po roce 2000).
 • V případě, že je nový zdroj tepla již namontovaný, musí být faktura vystavena po 15. červenci 2015.

3 zcela zásadní body na co si dát pozor při žádosti o kotlíkovou dotaci

Proč mnoho lidí kotlíkovou dotaci nezískalo, přestože vyměnili starý kotel na uhlí?

NEUDĚLEJTE STEJNÉ CHYBY A PROJDĚTE SI 3 ZÁSADNÍ BODY NA CO SI DÁT POZOR >>>

Vyřízení kotlíkové dotace ve Zlínském kraji

Pro konzultace, přípravu a podání žádosti se můžete obrátit na našeho odborného garanta - společnost ZELENÁ PRO DŮM.CZ

 • Pro podání žádostí o kotlíkové dotace používá naprogramované aplikace (roboty), kteří žádost podají ve zlomku vteřiny.
 • Jestliže dotaci nevyřídí, neplatíte za přípravu žádosti ani korunu.
 • Úspěšně vyřídili tisíce dotací v rámci celé republiky.
 • Kromě kotlíkových dotací vám vyřídí i dotace z programu zelená úsporám na zateplení budovy a další technologie.

POPTEJTE NEZÁVAZNĚ SPECIALIZOVANOU FIRMU NA VYŘÍZENÍ DOTACE >>>

VIDEO - jak probíhá montáž tepelného čerpadla v kotlíkových dotacích

Podívejte se, jak je instalace tepelného čerpadla místo kotle na uhlí snadná a rychlá. S kvalitním tepelným čerpadlem a profesionální montážní firmou se to dá zvládnout i za jeden den.

VIDEOREPORTÁŽ Z VÝMĚNY KOTLE ZA TEPELNÉ ČERPADLO >>>

Podrobné informace k žádosti a průběhu vyřízení kotlíkové dotace pro Zlínský kraj

Všechny dokumenty musí být vystaveny na žadatele, tedy na majitele domu. Žádost se podává elektronicky a pak se dokládá v listinné podobě na krajský úřad.

Povinné přílohy k listinné žádosti:

 • Fotodokumentace původního kotle před výměnou, včetně štítku s uvedením typu a výkonu kotle, pokud na kotli je. Z fotodokumentace musí být zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu a komínové těleso. Fotodokumentace musí obsahovat alespoň celkový pohled na kotel napojený na otopnou soustavu a komínové těleso, a to v ostré a jasné kvalitě.
 • Kopie Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva s ručním přikládáním o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla, tzn. původního kotle (kotle před výměnou) napojeného na otopnou soustavu.
 • Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu, popř. potvrzení o vedení běžného účtu u peněžního ústavu, na kterém bude uvedené jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození konečného uživatele. Běžný účet musí být založen na osobu konečného uživatele.
 • Originál plné moci s úředně ověřeným podpisem konečného uživatele, jestliže je konečný uživatel zastoupen zmocněncem.
 • V případě více spoluvlastníků i souhlas dalších vlastníků.

Po podání žádosti:

Jestliže jsou všechny podklady správně, krajský úřad do 3 měsíců žádost schválí, poté žadatel podepisuje smlouvu o dotaci s krajem. K vyúčtování dotace je potřeba doložit:

 • Seznam účetních dokladů (tento dokument je ke stažení na www stránkách kraje po vyhlášení výzvy).
 • Kopii účetních dokladů za zrealizované práce, dodávky a služby (např. faktury s dokladem o zaplacení, paragony).
 • Doklad o likvidaci původního kotle - potvrzení ze sběrného dvora, sběrných surovin, výkupny kovů nebo firmy, která má dle obchodního rejstříku oprávnění k likvidaci kotlového tělesa, tj. k nakládání s odpady; doporučuje se použít vzor, který je ke stažení na stránkách kraje.
 • Fotodokumentaci nového zapojeného zdroje tepla, u tepelných čerpadel je nutné předložit fotodokumentaci všech částí (venkovní i vnitřní jednotky); fotodokumentace musí být v ostré a jasné kvalitě,
 • Doklad (protokol) o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu.
 • Kopii osvědčení osoby, která provedla instalaci nového zdroje tepla, o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, ne starší 5 let.